Broeikasgassen

In het Kyoto-protocol is een aantal gassen aangewezen die een belangrijke bijdrage leveren aan het broeikaseffect. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat er wellicht een klimaatverandering optreedt. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide/lachgas (N2O) en de fluorverbindingen HFK, PFK en SF6. Om de klimaatverandering te remmen, zullen we dus minder van deze broeikasgassen moeten uitstoten.