Klokkenluidersregeling

Feenstra heeft een interne procedure voor medewerkers, die melding willen maken van een overtreding van de wet of van de binnen ons bedrijf van toepassing zijnde integriteitsnormen. 

Hoe werkt de klokkenluidersregeling?

Medewerkers die een geval van fraude, misleiding of een andere onregelmatigheid hebben geconstateerd of vermoeden, dienen dit te melden aan hun manager.

Medewerkers die niet intern willen rapporteren en adviseurs en leveranciers kunnen zich wenden tot nationaal benoemde externe ombudsmannen (advocaten) om melding te maken van vermoedelijk ernstige onregelmatigheden, die door medewerkers of externe leveranciers zijn gepleegd.

Mr. Hans J. Sachse
Sachse Advocatuur
Nicolaas Maesstraat 78-hs
1071RD Amsterdam
Tel: 020 - 6735721 / 06-54798218
E-Mail: hans@sachse.nl

Of zijn plaatsvervanger:
Mr. Ton van Tielraden
Tel: 06-54900037
E-mail: ton.vantielraden@wilnishouse.nl

Vertrouwelijkheid en Anonimiteit

Persoonsgegevens en overige informatie die een melder verstrekt aan de ombudsman worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij zullen door de ombudsman alleen ter beschikking worden gesteld aan zijn contactpersoon bij Feenstra nadat en voor zover hij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de melder heeft gekregen. Het is geen enkele medewerker of manager toegestaan te trachten de identiteit van een melder van een incident te achterhalen. Feenstra zal naar beste vermogen de positie beschermen van een ieder die een melding doet in het kader van deze klokkenluidersregeling en van hen die te goeder trouw deelnemen in een onderzoek naar aanleiding van zo’n melding.