SCIOS

Wettelijke verplichtingen

U bent als eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van de collectieve installaties en het voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Met welke verplichtingen heeft u te maken en wat kan Feenstra voor u doen?

SCIOS certificering

De Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties is een toezichthoudende instantie voor keuring van stookinstallaties. Zij  beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem voor installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven. Feenstra is landelijk gecertificeerd in scope 1 en 2. Alle utiliteitsmonteurs zijn Scios PO scope 1 en 2 gecertificeerd. Door deze certificering committeren wij ons aan de kwaliteit en veiligheid van de SCIOS.

SCIOS certificaat

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een 'Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)' worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheids- en milieuaspecten. Vervolgens wordt een 'Basisverslag' opgesteld. Dit is te vergelijken met een kentekenbewijs voor een auto. In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.

Als eigenaar van zo'n stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een 'Verklaring van geen bezwaar' afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen. Tevens zal de installatie (vergelijkbaar met APK van de auto) in een landelijke database worden afgemeld. Deze database is voor de toezichthouders van diverse gemeentes toegankelijk.

Voor ingebruikname van verwarmings- of stookinstallaties met een vermogen van > 100 kW moet de eigenaar over een rapport beschikken waaruit blijkt dat de installatie aan de geldende eisen voldoet. Ook als er nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, dient er een EBI plaats te vinden. De SCIOS schrijft voor dat er controle plaats moet vinden op:

  • Een goede werking
  • Veilig functioneren
  • Energiezuinigheid

Tijdens de EBI wordt er een basisverslag opgesteld. In dit verslag staan de normen en instellingen die van toepassing zijn op de desbetreffende installatie. Als de installatie wordt goedgekeurd, wordt er een ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring op verzoek van de overheid te kunnen tonen. Het certificaat van de inspectie dient op aanvraag van de overheid aantoonbaar te zijn en dient steeds vaker als garantiestelling bij het afsluiten van verzekeringen.

Periodieke inspectie (PI)

De PI vindt plaats op een frequentie die tijdens de EBI inspectie is vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E). Tijdens de PI wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Bij afwijkingen kan degene die de PI uitvoert, eventueel in overleg met de EBI-er, besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt ook een verslag gemaakt. Als de installatie is goedgekeurd wordt er wederom een ‘Verklaring van Inspectie’ afgegeven. Ook deze verklaring moet op verzoek worden overlegd. De PI is verplicht en dient te worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerde inspecteur. Na inspectie  wordt de installatie in de eerder genoemde database afgemeld.

Periodiek onderhoud (PO)

Periodiek Onderhoud moet jaarlijks worden uitgevoerd. Dit houdt in:

  • Het reinigen van brander of ketel
  • Het afstellen van brander of ketel

Degene die het PO uitvoert is bevoegd bepaalde instellingen te wijzigen binnen de bandbreedte die de EBI-er heeft vastgelegd in het basisverslag. Doorgaans is er overleg met de EBI-er voordat er wordt besloten welke actie er ondernomen moet worden. Als de installatie in orde is bevonden wordt er een ‘Verklaring van (periodiek) onderhoud’ afgegeven. Na onderhoud wordt door Feenstra de installatie in de eerder genoemde database afgemeld.

Toezicht

Een certificerende instelling controleert of inspecteurs en onderhoudspersoneel de werkzaamheden uitvoeren zoals de SCIOS heeft vastgelegd. Dit doen zij door middel van audits. De inspecteurs en medewerkers moeten tijdens een audit laten zien dat de kennis die zij tijdens hun opleiding hebben opgedaan nog in voldoende mate aanwezig is en dat deze correct in praktijk  wordt gebracht. De keuring voor EBI-ers vindt elke 18 maanden plaats, die van PO-ers een keer in de 36 maanden.

Gecertificeerde monteurs

Onze monteurs zijn SCIOS gecertificeerd en voeren het onderhoud en de administratieve handelingen uit volgens de wettelijke verplichtingen van de SCIOS.

Feenstra kan alle bovengenoemde verplichtingen voor u regelen. Wij houden voor u in de gaten wanneer de inspecties uitgevoerd dienen te worden. Feenstra verhelpt mogelijke afkeurpunten zodat u alsnog binnen de gestelde termijn in het bezit komt van de “Verklaring van Inspectie”.

Installaties van AH die vallen onder de wettelijke verplichtingen:

  • Gasgestookte toestellen
  • Koelinstallaties
  • Gasdetectie
  • Brandmeldinstallaties

Contact opnemen met Feenstra

Benieuwd wat Feenstra voor uw organisatie kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak met een commercieel manager in uw regio. Contact opnemen.