Manifest rendementseis cv-ketels

Het uitgangspunt van het manifest is de verduurzaming van de warmtevoorziening te versnellen, door op allerlei terreinen vaart te gaan maken. Te denken hierbij valt aan isolatie, warmtenetten, warmtepompen (all-electric en hybride) en kleinschaliger mogelijkheden als bijvoorbeeld infraroodpanelen of zonneboilers.

Feenstra ondersteunt manifest rendementseis cv-ketels